• Ελληνικά
  • English

Υπηρεσίες με Πιστοποιημένη Ασφάλεια

Ο Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD) απένειμε τον Μάιο του 2017 στη μεταφορική εταιρεία PTL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διαπιστευμένη πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012, για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει, μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει η PTL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ εστιάζει κυρίως στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων στην οδική μεταφορά καθώς και στην εφαρμογή της πολιτικής και των διαδικασιών Οδικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξάλειψη κάθε είδους οδικού συμβάντος που θα αφορούσε είτε το προσωπικό της εταιρίας, είτε τους λοιπούς χρήστες του δρόμου που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της.